งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด

 


วันที่ 30-31 มีนาคม 2549

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์


     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์   กำหนดจัดงาน “ เครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด   ประจำปี 2549”  ขึ้น ระหว่างวันที่   30 – 31  มีนาคม   2549  ณ   สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด   อำเภอบ้านกรวด   จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้   และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  
    
     ในอดีตสันนิษฐานว่าพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเคยมีความเจริญรุ่งเรือง   เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางในการผลิต เครื่องเคลือบโบราณ ที่เรียกว่า “ เครื่องถ้วยบุรีรัมย์ ”  ส่งไปจำหน่ายยังหัวเมืองต่าง ๆ    นอกจากนี้อำเภบ้านกรวดยังมีแหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบ โบราณประมาณ   100  เตา   ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความชาญฉลาดและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้   เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น   จึงได้จัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด   เป็นประเพณีสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

กิจกรรม
     - ขบวนแห่เครื่องเคลือบ  
     - การจัดนิทรรศการเครื่องเคลือบพันปี  
     - การจัดประกวดเครื่องเคลือบจำลอง   การประกวดธิดาเครื่องเคลือบ  
     - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – กัมพูชา  
     - การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP)    
     - ในภาคค่ำชมการแสดง แสง สี เสียง   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
     - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 โทรศัพท์   0-4421-3666,  0-4421-3030  โทรสาร 0-4421-3667  E-mail : tatsima@tat.or.th   ทุกวันในเวลาราชการ
     - สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0-4461-1449  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์   0-4462-1341 
     - ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด   โทรศัพท์   0-4467-9007  และสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด   โทรศัพท์   0-4467-9014.

ข้อมูลจาก http://203.146.250.87/calendar/calendardet.asp?id=%20254&CMonth=3&CYear=2006